Privacy verklaring

Praktijk Fleur Prinsen, gevestigd aan de Waddenweg 133, 2134 XL te Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: info@praktijkfleurprinsen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Fleur Prinsen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam Geslacht Geboortedatum Beroep Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres Eventueel in overleg gegevens van uw huisarts (alleen indien dit nodig is)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Fleur Prinsen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u via de persoonlijke werkaantekeningen over uw relationele gesteldheid en eventueel over uw psychische gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Fleur Prinsen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: -Ter bevordering van de kwaliteit van de behandeling worden supervisie- en intervisie sessies gehouden. Uw gegevens worden anoniem ingebracht. Met uitzondering van de videobanden waarop u in beeld bent. De banden worden na bekijken gewist. Er wordt niets van het videomateriaal bewaard. -Het afhandelen van uw betaling. -U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. -U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten -Praktijk Fleur Prinsen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor omzetbelastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Fleur Prinsen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Fleur Prinsen) tussen zit. Praktijk Fleur Prinsen gebruikt de volgende computerprogramma’s en systemen: -Systemen: Strato (webhosting) voor het bijhouden van de patiëntendossiers. Het webhosting bedrijf maakt alleen gebruik van functionele cookies. Gegevens van cliënten die het contactformulier invullen, worden niet opgeslagen. De gegevens van cliënten worden op geen enkele manier op de website opgeslagen, verkocht aan derden of op enig andere manier gebruikt. -E-boekhouden.nl Met deze bovengenoemde partijen zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten ter waarborging van de privacy van de patiënt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Fleur Prinsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categoriën (van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 20 jaar > Reden: verplicht vanuit overheid Personalia > Bewaartermijn 20 jaar > Reden: verplicht vanuit overheid Medisch dossier > bewaartermijn 20 jaar> Reden: verplicht vanuit overheid.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Fleur Prinsen verkoopt uw gegevens niet aan derden. Gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de uitdrukkelijke toestemming van u als betrokkene en deze uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Fleur Prinsen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Praktijk Fleur Prinsen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Fleur Prinsen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkfleurprinsen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Fleur Prinsen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen over het beheren van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Fleur Prinsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@praktijkfleurprinsen.nl.