Tarief

Rechten van de cliënt

Algemene afspraken en praktische informatie met betrekking tot werkwijze en behandeling:

Fleur Prinsen is gebonden aan de beroepscode voor relatie- en gezinstherapeuten.

In het algemeen zal worden gehandeld volgens de regels omtrent het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de behandeling zoals beschreven in de beroepscode voor psychotherapeuten. Daarbij zal op geen enkele manier misbruik worden gemaakt van de afhankelijkheidsrelatie.

Specifiek houdt bovenstaande in dat zij geheimhoudingsplicht heeft over datgene wat binnen de spreekkamer besproken is. Verder wordt er een dossier gemaakt van de gevoerde gesprekken. U hebt inzage in dit dossier indien u dit wenst. Er wordt geen informatie vanuit deze gesprekken met derden gedeeld zonder dat hiervoor uitdrukkelijk door de cliënt toestemming is verleend.

Er is een beknopt dossier met behandelovereenkomst, eventueel een verwijsbrief van de huisarts, werkaantekeningen. U heeft recht op inzage in het dossier. Dit dossier wordt volgens de officiële richtlijn 20 jaar lang bewaard. Er wordt geen informatie vanuit de gesprekken hier in de praktijk, met derden gedeeld zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van betrokkenen. 

Een gesprek wordt minimaal 2 werkdagen van tevoren afgezegd. In geval van niet-tijdige afzegging of niet-afzegging, wordt het consult in rekening gebracht. Afzeggen liefst telefonisch. U kunt mij op werkdagen altijd bereiken tussen 9.00 en 9.30 u. Op andere momenten van de dag kunt u mij proberen te bereiken. Indien ik in gesprek ben, neem ik later contact met u op. 

We spreken een tarief af bij de start van de behandeling. Dit tarief staat vermeld op de behandelovereenkomst. Het tarief bestaat in principe uit € 130. voor een consult in systeemcontext (relatie of gezin) en € 100. voor een individueel consult. 

De betaling geschiedt in principe via pinautomaat. 

De behandeling kan te allen tijde worden afgebroken, liefst in onderling overleg en tijdens één van de sessies. Wanneer u voortzetting van dit traject niet langer zinvol acht, kan de behandeling ook eenzijdig worden opgezegd. Indien u daarvoor kiest, hoor ik dat graag telefonisch van u. 

Hopelijk is deze behandeling naar wens en kunnen wij een zinvol traject doorlopen. Mocht u niet tevreden zijn, dan stel ik het zeer op prijs wanneer u dit met mij bespreekt. 

Indien u een klacht hebt over het werk van uw therapeut, bespreek deze dan eerst rechtstreeks met Fleur Prinsen.

Indien het niet lukt om de klacht samen naar tevredenheid op te lossen, kunt u zich kosteloos wenden tot het Kwaliteitsinstituut P3NL. Deze zorgt voor de verdere afhandeling van de klacht met inzet van een vaste klachtenfunctionaris. U kunt hen bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Zij zorgen voor bemiddeling tussen cliënt en hulpverlener.

Mochten wij er dan nog niet samen uitkomen, dan kunt u zich wenden tot het RBCZ.

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. Het RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Binnen het RBCZ functioneert een onafhankelijke tuchtcollege voor als je een klacht hebt over mij als zorgverlener.

Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio. Het IKG kan u bijstaan tijdens de tuchtrecht procedure. Via het telefoonnummer 0900-2437070 wordt u doorverbonden met het IKG-bureau in uw regio.

In een klacht moet staan:

Naam, adres en woonplaats van de klager.

Naam, voorletter en werkadres van de aangeklaagde. Verder een korte omschrijving van de klacht, zo veel mogelijk voorzien van data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust. En tot slot een handtekening en dagtekening van de klager.

Privacy

Klik hier voor een overzicht hoe ik met uw persoonlijke gegevens omga.